top of page

מדיניות פרטיות

מרחב מודעות, מפעיל אתר https://www.mashmahut.co.il/ וכל אפליקציה סלולרית ככל שתהיה לאתר להלן: ("הבעלים", "אתר") מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר. תנאים אלה מלמדים על מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, ע"י שימוש באתר הינך מביע את הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות הנ"ל. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים. הבעלים רשאים לשנות, מעת לעת, וללא הודעה את הוראות מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

 

מסירת פרטים לאתר

חלק משירותי האתר הקיימים או העתידיים, לרבות רכישה באתר, מחייבים הרשמה. בעת ההרשמה, אתה עשוי להידרש למסור מידע אישי כדוגמת שם, פרטי התקשרות, פרטי אמצעי תשלום ועוד. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירות. הנך מצהיר כי אתה ממלא פרטים מלאים ומדויקים והבעלים לא יישאו בכל אחריות לשימוש במידע שגוי או מוטעה שיימסר על ידך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותי האתר יכול שיישמרו על ידי הבעלים. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם באי מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותים בהם הנך נדרש למסור את המידע האישי כאמור.

אם מצאת כי המידע אודותיך אינו נכון, או מעודכן, אתה רשאי לפנות אלינו בבקשה מפורשת בכתב לתקן את המידע או למוחקו. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש להנהלת האתר לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי הנהלת האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

באתר קיימים מספר ממשקים בהם יכול הגולש למסור מידע ביזמתו, כמו סיפורים אישיים של משתתפי המרחב לרבות תמונה, תגובות וכיו"ב – מידע זה יהיה גלוי וחשוף לכלל גולשי המרחב ואתה נותן בזאת למרחב את הזכות לשימוש במידע הזה לכל מטרותיו וכי לא תהיה לך טענה למרחב בקשר עם שימוש במידע. במידה ותרצה להסיר את המידע עליך לפנות לאתר לשם כך. אתה מתחייב כי המידע נכון ומדויק ואינו מטעה בכל צורה, ותשפה את המרחב בגין כל פרסום מידע שאינו נכון או מדויק או מטעה.

 

באתר קיימת אפשרות למסור מידע אישי בקשר עם קבלה לקורסים מיוחדים, קבלת מלגה ופניות נוספות אשר דורשות ממך מידע. מידע זה יישמר על ידי המרחב ולא ישמש אלא לצרכים עבורם נמסר. המרחב עושה מאמצים לשמור את המידע חסוי וסודי אך אינו מתחייב שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית, במידה וקיים מידע רגיש שלך, אנא שקול להציג אותו בצורה אחרת למרחב.

 

עוגיות

מפעילי האתר אוספים, או עשויים לאסוף מידע מן הגולש, בין היתר באמצעות שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, זיהוי המחשב או הרשת ממנה אתה גולש ועוד. הן עשויות לשמש גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר באתר. המידע בעוגיות מוצפן. השימוש בעוגיות הינו מקובל וסטנדרטי בתעשיית האינטרנט. אם אינך רוצה לקבל עוגיות כאמור, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

אנו עשויים להתיר לחברות אחדות לפרסם באתר והן עשויות לשתול גם הן עוגיות לאיסוף מידע עבור עצמן, ומידע זה כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.

השימוש במידע

בעת שתשתמש באתר, יתכן שיצטבר מידע על האופן שבו אתה משתמש בו. מידע כזה יכול שיכלול, לדוגמה, מה קראת באתר, השירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (כתובת ה- IP) ממנה ניגשת לאתר ועוד. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה באתר, יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן: (1) כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר ולשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך כך לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם; (2) כדי לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים ותכנים חדשים או שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הבעלים לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאין בו כדי לזהות אותך אישית; (3) הבעלים רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיהם וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין מידע שהם עצמם יפרסמו ובין מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה לכך במהלך ההרשמה או בכל עת אחרת. אתה תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. עם זאת, הבעלים לא ימסרו מיוזמתם את פרטיך האישיים למפרסמים לשם פניה אליך בדיוור ישיר; (4) ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך); (5) לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. השימוש במידע למטרה זו לא יהיה בו כדי לזהות אותך אישית; (6) לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

מסירת מידע לצד שלישי

הבעלים לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים שלהלן, ובמקרים אלה הבעלים לא יחשבו כמפרים התחייבות לפרטיות או פוגעים בפרטיות משתמש בשל שימוש או העברה של כל מידע, לרבות מידע שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו:

  • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר או שירותי המרחב;

  • כאשר נדרשת העברת מידע בגין תלונות לארגון צרכני, על מנת לקדם טובתו של צרכן, אלא אם כן תודיע במפורש כי אינך מעוניין בכך;

  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הבעלים או כל גוף קשור אליהם;

  • בכל מקרה שהבעלים יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד ג';

  • אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בהתקשרות איתו, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

  • אם יתקבל בידי הבעלים צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

  • הבעלים יהיו רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לבעלים, ואם הבעלים יארגנו את פעילותם או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנו את המבנה המשפטי, או במקרה של פשיטת רגל, או יתמזגו עם גוף אחר או, ימזגו את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – לתאגיד החדש, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

מדיניות פרטיות של צד שלישי

אתר זה עשוי להכיל קישורים מקוונים לאתרים של צדדים שלישיים, פרסומים של צדדים שלישיים, וכמו כן, תוכן ושירותים של נותני שירות אחרים. לצדדים שלישיים אלו מדיניות פרטיות עצמאית והם עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע על מנת לאסוף מידע אישי שלך. לבעלים אין כל שליטה, אחריות וחבות כלפי אתרים של צד שלישי, התוכן שלהם או מדיניות הפרטיות שלהם. אנא בחן את מדיניות

הפרטיות של כל צד שלישי בעצמך.

 

אבטחת מידע

הבעלים מיישמים באתר אמצעים מסחריים סבירים לאבטחת המידע האישי שלך, ולמנוע גישה או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, נוכח המגבלות שחלות על כל רשת תקשורת, הבעלים לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות למידע שהוזן על ידי משתמשים באתר.

 

תשלום דרך האינטרנט

תשלומים אשר יבוצעו באתר, יבוצעו באמצעות חברות חיצוניות לסליקת אשראי, בסיום ההזמנה תופנה לאתרי החברות החיצוניות לשם הזנת פרטי כרטיס אשראי לביצוע התשלום. חברות סליקת האשראי הן האחראיות הבלעדיות לאבטחת פרטי האשראי ואין האתר אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה ממסירת הפרטים. הנך מופנה לקריאת מדיניות הפרטיות של חברות סליקת האשראי כפי שמופיעים באתר הבית שלהן.

 

הגנת פרטיות ילדים

האתר והתוכנה הפועלת בו אינם מכוונים כלפי ילדים ואינם אוספים באופן מודע ומכוון מידע אישי הנוגע לילדים מתחת לגיל 13 שנים באמצעות האתר ו/או התוכנה הקיימים בו.

 

מדיניות פרטיות זו מיושמת על האתר בלבד. האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, אשר האתר אינו אחראי לשמירת הפרטיות בהם. אנו מעודדים אותך לבחון את מדיניות הפרטיות בכל אתר אינטרנט שהינך מבקר בו דרך קישור מהאתר או כל אתר אחר האוסף מידע אישי ממך.

 

 במידה ויש לך שאלות לגבי מדיניות פרטיות זו, אנא פנה בדואר אלקטרוני ל- info@mashmahut.co.il.

bottom of page