top of page

מדיניות רכישות וביטולים

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר משמהות, העמותה לפיתוח התודעה בשיתוף עם משמהות (להלן: "משמהות" / "הבעלים"") https://mashmaut.co.il  ו/או לכל עמוד ו/או מדור (להלן: "האתר"/"משמהות"). האתר מאפשר ביצוע רכישות של מוצרים ושירותים ממשמהות (קורסים סדנאות ומפנה לטיפולים אישיים) בישראל ומחוצה לה. כל הרכישות והביטולים של מוצרים ושירותים מן האתר ומשמהות יהיו על פי תנאי מדיניות זו. למשמהות הזכות לשנות מדיניות זו מעת לעת. המחירים באתר הינם סופיים, אלא אם צוין אחרת במפורש. המדיניות מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת באופן שווה לשני המינים.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

אתה רשאי לבטל כל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), אלא אם יש לכך התייחסות ספציפית במדיניות זו, ואז היא זו שתקבע.
אנו מקווים שאהבת את הפריט/ים שרכשת, אבל אם מכל סיבה שהיא אינך שלם עם הרכישה, באפשרותך לבטל את רכישתך בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת השירות/המוצרים ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, ובכפוף לכך שתוכח הרכישה.

תקופת הביטול בשירות, למעט אם יש לגביו התייחסות ספציפית בפירוט השירותים למטה ,14 ימים מיום ביצוע העסקה או קבלת אישור עליה במייל, לפי המאוחר, אך לא פחות משני ימי עסקים לפני קיום אירוע פרונטלי או אינטרנטי. במידה ומדובר בקורס, זכות הביטול תהיה תוך שבוע מיום תחילת הקורס או קבלת מייל אישור על תשלום, על פי המאוחר. במידה וקיבלת חומרים אינטרנטיים, דמי הביטול שיושבו לך לא יכללו את החלק היחסי של החומרים שניתנה לך גישה אליהם באתר, שמחיריהם יפורטו במועד ההתקשרות.

בגין כל ביטול של מוצר או שירות יהיה האתר רשאי לגבות ממך דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪ על פי הנמוך. דמי משלוח לא יושבו.
למעט אם מפורט במפורש בסעיף מיוחד, כל תחשיב החזר יעשה על פי המחיר ששילם הלקוח בפועל, עם זאת, בכל מקרה בו יחושבו דמי ביטול או תשלומים שחובה לשלם בעת ביטול, יחושבו אלה לפי המחירים המלאים של המפגשים, המוצרים, השירותים המופיעים במחירון המשמהות. בכל מקרה כל מתנה אשר התקבלה בעת ההרשמה לקורס, אשר מומשה על ידיך, תשולם במקרה של ביטול על פי ערכה במחירון המשמהות במועד הביטול. התשלום יושב לך באותו אופן בו שילמת תוך 7 ימי עסקים ובכפוף למועדי טיפול חברת האשראי.

bottom of page